• Υπηρεσίες Μηχανικού

    Υπηρεσίες Μηχανικού

Αφορούν γενικές υπηρεσίες μηχανικού προς ιδιώτες και επιχειρήσεις για θέματα που αφορούν τη μίσθωση, πώληση ή αξιοποίηση ακινήτων και ειδικότερα:

  • Τακτοποίηση – νομιμοποίηση αυθαιρέτων
  • Έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας μηχανικού
  • Τεχνικός έλεγχος κτιρίων – κατασκευών
  • Διαχωρισμός οικοπέδων και σχεδιασμός
  • Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.)
  • Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων/γραφείων
  • Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας (Π.Ε.Π.)
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για πολεοδομικά θέματα