• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Αναπτυξιακά, Νομικά & Φορολογικά Θέματα

    Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Αναπτυξιακά, Νομικά & Φορολογικά Θέματα

Η ΔΑΝΟΣ-ΜΕΛΑΚΗΣ, μέσω των έμπειρων στελεχών της και των εξειδικευμένων συνεργατών της, προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αναπτυξιακά, φορολογικά και νομικά θέματα που αφορούν τα ακίνητα. Επίσης, αναλαμβάνει τη δικαστική εκπροσώπηση των πελατών σε υποθέσεις που αφορούν ανανεώσεις μισθώσεων ή αναπροσαρμογή μισθωμάτων, αποτιμήσεις ακινήτων για περιπτώσεις διαζυγίου ή κληρονομιάς, ιδιοκτησιακών διαφορών, απαλλοτριώσεων και αποζημιώσεων.