• Μελέτες Βιωσιμότητας & Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

    Μελέτες Βιωσιμότητας & Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Οι μελέτες βιωσιμότητας & αξιοποίησης ακινήτων αποσκοπούν στην πληροφόρηση των επενδυτών αναφορικά με τη σκοπιμότητα και την καταλληλότητα μιας προτεινόμενης ανάπτυξης.

Αφορούν ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές μελέτες που λαμβάνουν υπόψη τις τάσεις της αγοράς, τον όγκο της προσφοράς και της ζήτησης, την ανάπτυξη και το πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Η επιλογή του βέλτιστου σεναρίου αξιοποίησης προϋποθέτει τη δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές εισροές/εκροές κεφαλαίων σε κάθε στάδιο της επένδυσης, τους ενδεχόμενους κινδύνους και την επίδραση της μεταβολής των διάφορων παραμέτρων στην αποδοτικότητα του έργου.