• Διαχείριση Ακινήτων

    Διαχείριση Ακινήτων

Η ΔΑΝΟΣ-ΜΕΛΑΚΗΣ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των ιδιοκτητών/επενδυτών αναλαμβάνοντας την επίβλεψη και διαμεσολάβηση για κάθε είδους ακίνητο.

Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιοποίησης ακινήτων
  • Συντονισμό εργασιών συντήρησης, καθαρισμού και φύλαξης
  • Έλεγχο της ομαλής λειτουργίας κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Διαπραγμάτευση μισθώσεων και λοιπών συμβάσεων