• Εμπειρία - Πιστοποιητικά

  Εμπειρία - Πιστοποιητικά

Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο και δραστήριο προσωπικό, ικανό να ανταποκριθεί στην πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα των ζητούμενων υπηρεσιών.

Η επιλογή του προσωπικού βασίζεται σε αυστηρά κριτήρια πρόσληψης και τακτικές αξιολογήσεις. Το σύνολο των στελεχών της εταιρείας διαθέτει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ ποσοστό αυτών κατέχει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα συναφή με τις δραστηριότητες της εταιρείας είναι συνεχής, μέσω της τακτικής συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες.

Τα στελέχη της ΔΑΝΟΣ-ΜΕΛΑΚΗΣ, σε συνεργασία με τη ΔΑΝΟΣ, είναι μέλη σε διακεκριμένους οργανισμούς που αφορούν την ακίνητη περιουσία, όπως:

 • Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών - Υπουργείο Οικονομικών
 • Ευρωπαϊκός Οργανισμός των Ενώσεων Εκτιμητών (TEGoVA)
 • Το Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Ακινήτων Μ. Βρετανίας (RICS)
 • Το Αγγλικό Ινστιτούτο Πολιτικών Μηχανικών
 • Το Αγγλικό Ινστιτούτο Δομοστατικών Μηχανικών
 • Το Διεθνή Οργανισμό Εκτιμητών
 • Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
 • Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
 • Το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας
 • Το Μητρώο κατασκευαστών εργοληπτών δημοσίων έργων Ελλάδας
 • Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργων
 • Το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδας
 • Το Σύνδεσμο Πιστοποιημένων Εκτιμητών
 • Το Σύνδεσμο Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Ελλάδας
 • Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής
 • Το Ελληνικό Τμήμα Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Ακινήτων
 • Την Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ακινήτων
 • Το Ινστιτούτο Αποτίμησης και Εκτίμησης Εσόδων
 • Το Ινστιτούτο Αστικής Γης
 • Το Ινστιτούτο Ορκωτών Εργοληπτών
 • Το Κυπριακό Τμήμα Ορκωτών Πραγματογνώμων Ακινήτων
 • Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
 • Το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
 • Το Σύνδεσμο Εκτιμητών Σερβίας
 • Το Σύνδεσμο Ορκωτών Πραγματογνώμων Σερβίας

Υπουργείο Οικονομικών – Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών


Η ΔΑΝΟΣ-ΜΕΛΑΚΗΣ επε είναι πιστοποιημένη εταιρεία και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών – Νομικά Πρόσωπα του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό μητρώου 14.


Μελάκης Εμμανουήλ
REV

Αρ. μητρώου Σ.ΕΚ.Ε: 0364
Αρ. Peoplecert :GR730000080ΕΜ
Αρ. TEGoVA :REV-GR/AVAG/2017/79
Αρ. Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών :161


Αρχοντάκη Αθηνά
REV

Αρ. μητρώου Σ.ΕΚ.Ε: 0055
Αρ. Peoplecert :GR730000240AA
Αρ. TEGoVA :REV-GR/AVAG/2018/5
Αρ. Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών :200


Ιωάννης Γκούρμης
Valuer

Αρ. Μητρώου Σ.ΕΚ.Ε: 1125
Αρ. PeopleCert: GR731000198IG
Αρ. Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών: 435


Βασίλης Μουλουδάκης
Valuer

Αρ. Μητρώου Σ.ΕΚ.Ε: 1136
Αρ. PeopleCert: GR731000155VM
Αρ. Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών: 414